لرستان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
آشنایی بامدیر کل

مدیر کل دیوان محاسـبات استان ، جناب آقای فرهنگ دیانت می باشند که طی حـکمی از سـوی رئیـس کل محتـرم دیـوان محاسـبات کشور در تـاریخ  (01/08/98) به این سمت منصوب گردیده اند و هم اکنون مشغول انجام وظیفه می باشند .

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/