لرستان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
آشنایی بامدیر کل

مدير کل ديوان محاسـبات استان ، جناب آقاي جعفر زینلی مي باشند که طي حـکمي از سـوي رئيـس کل محتـرم ديـوان محاسـبات کشور در تـاريخ  (21/06/96) به اين سمت منصوب گرديده اند و هم اکنون مشغول انجام وظيفه مي باشند .

۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/